Fertilitetsförståelse Sverige

Integritetspolicy

Denna dag, 2023-04-17 har följande policy upprättats för Fertilitetsförståelse Sverige AB.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgiftsansvariga

Fertilitetsförståelse Sverige AB med organisationsnummer 559428-4498 och adress Ursviks Allé 47, 174 66 Sundbyberg ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Fertilitetsförståelse Sverige AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi sparar även annan info du väljer att dela med oss, t.ex. menscykelkartor, i en separat fil lokalt på en hårdisk som endast din handledare har tillgång till. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss. Vi samlar dessa uppgifter för att kunna genomföra tjänsterna du köper av oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. Vill du veta mer om vårt arbete är du välkommen att kontakta oss på fertilitetsforstaelse@gmail.com.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. 

Vi kan med ditt samtycke lämna ut dina personuppgifter till Malteser Arbeitsgruppe NFP endast om det behövs för att kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund, t.ex. vid utredning av en oplanerad graviditet. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och aldrig till någon annan. Du kan läsa mer om Malteser Arbeitsgruppe NFP här: https://www.sensiplan.de/en/what-is-sensiplan

Vi spelar aldrig in samtal du deltar i och sprider aldrig information om dessa samtal till andra personer än inom det behövs för att kunna erbjuda dig en säker tjänst t.ex. rådfrågning om dina kartor inom Fertilitetsförståelse Sverige AB eller till Malteser Arbeitsgruppe NFP. Du blir alltid tillfrågan om ditt samtycke innan detta sker. 

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. 

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål. 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under 10 år efter i enlighet med Sensiplans policy som du kan läsa mer om på https://www.sensiplan.de/.  Vi kan också komma att behöva spara dina uppgifter under längre tid om det, exempelvis, krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på fertilitetsforstaelse@gmail.com. Enligt GDPR kommer en sådan förfrågan leda till radering av all din data inom 2 veckor. 

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran, exempelvis genomföra ett digitalt möte utan kamera.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. Vi följer GDPR när vi hanterar och lagrar personuppgifter.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till fertilitetsforstaelse@gmail.com om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.fertilitetsforstaelse.se.

Cookie Policy

En cookie är en liten textfil som sparas på din dators eller annan enhet med internetuppkopplings (t.ex. en surfplatta eller mobiltelefon) webbläsare av den här webbplatsen. Syftet med cookies är bland annat att skilja olika användare åt. Genom att använda cookies kan webbplatsen anpassas efter användarnas preferenser och därmed förbättra användarupplevelsen. Denna webbplats använder både permanenta cookies som lagras som en fil på datorns webbläsare under en viss tid, samt sessionscookies som lagras temporärt medan besökaren är inne på webbplatsen och försvinner när besökaren stänger webbläsaren. Förstapartscookies sätts av innehavaren av webbplatsen, i det här fallet fertilitetsförståelse.se, medan tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. hotjar. Detta kan du läsa mer om vilka cookies som finns på denna webbplats i tabellen nedan. Observera att cookies inte används för att presentera eller skapa relevant marknadsföring för dig.

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder samt hur de används.

Förstapartscookies på den här webbplatsen

Google Analytics

En cookie som innehåller ett slumpat nummer används för att identifiera dig som användare och hålla reda på dina besöksmönster på webbplatsen. Datan som samlas in kopplat till detta nummer används för att förstå besökarnas beteende på webbplatsen och hur ofta de besöker den. Informationen kan sedan användas för att förbättra funktionerna och användarupplevelsen på webbplatsen. Lagras i 2 år.
 

Google Tag Manager

GTM används på webbsidan för att mäta klick på webbsidan. Den används för att sätta GA4 cookien men sätter inga egna cookies.

WordPress

Kakor som sätts för att webbplatsen ska fungera. 

 

För mera information om hur vi använder dina personuppgifter och för information om vilka rättigheter du har hänvisar vi dig till vår integritetspolicy som finns längre upp på sidan.

Blockering och borttagning av cookies

Denna webbplats använder enbart nödvändiga och analys cookies. Det är möjligt för dig att välja att blockera användningen av analys cookies och/eller ta bort de cookies som redan finns sparade genom inställningarna i din webbläsare. Läs mer om hur man gör för att ta bort cookies i just din webbläsare i instruktionerna till webbläsaren eller i hjälpfunktionen som finns tillgänglig i de flesta webbläsare. Det går också att hitta mer information om hur man hanterar och tar bort cookies på webbsidor som www.aboutcookies.org. Observera att om du blockerar cookies kan du förlora tillgång till vissa sidor och funktioner på vår webbplats och det kan även påverka din användarupplevelse negativt. Om du vill välja bort spårning av Google Analytics på alla webbplatser kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies som används av tredje part

Sociala nätverk som Facebook och Instagram kan bädda in innehåll och delningsverktyg på vår webbplats, vilket kan leda till att tredjepartscookies sätts på vår webbplats. 

Utöver det delar vi inte vår data med tredjepartsannonsörer och annonserar inte på vår webbplats. All användning av cookies på vår webbplats är enbart avsedd för analysändamål. Har du några frågor är du välkommen att maila oss på fertilitetsforstaelse@gmail.com.